Współpracownicy

Dr Lidia Baran

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się skłonnością do zachowań nieetycznych, m.in. nieuczciwością akademicką, której poświęciła swoją rozprawę doktorską, pomiarem postaw utajonych oraz trzecią falą terapii behawioralno-poznawczych. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze badań i terapii opartych na mindfulness. Obecnie zajmuje się prowadzeniem badań metodą pobierania próbek doświadczenia (experience sampling metod).

Prof. UWr. dr hab. Michał Białek

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był badaczem na kanadyjskim Uniwersytecie Waterloo. Jego badania dotyczą procesów poznawczych uwikłanych w sądy moralne oraz wybory międzyokresowe. Głównym obszarem badań jest to, jak intuicja i namysł współpracują bądź konkurują ze sobą by kontrolować nasze zachowanie. Białek jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym w najbardziej prestiżowych czasopismach jak Journal of Cognitive Psychology, Behavior Research Methods, Judgment and Decision Making, Journal of Experimental Psychology, The American Journal of Bioethics, Journal of Individual Differences oraz członkiem Złotej Listy Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej, zrzeszającym najlepszych polskich naukowców – psychologów.

Dr hab. Prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała

Pracuje na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (Katowice) gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych. Zajmuje się skłonnością ludzi do nieetycznego zachowania się i oceną jego przejawów u innych. Bada rolę pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowości, nastawienia w działaniu na cele innych ludzi, znaczenie poczucia sprawiedliwości i zaufania. Interesuje się też uwarunkowaniami postawy człowieka wobec różnych zjawisk społecznych. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Dr hab. Prof. PolŚl. Małgorzata Dobrowolska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener treningu i warsztatu psychologicznego i mediator. Ukończyła także MBA. Pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji oraz pracy socjalnej, w tym w zachowaniach nieetycznych w miejscu pracy. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, problemów społeczeństwa 4.0. Autorka ponad stu książek i artykułów naukowych.

Dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Psychologii (Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej). Aktualnie zajmuje się psychologią moralności i psychologią polityczną. Szczególnie interesują go związki intuicji moralnych z orientacją polityczną i szeroko rozumianą ideologią oraz uwarunkowania osobowe i sytuacyjne ocen moralnych. Dokonał m.in. adaptacji Kwestionariusza Kodów Moralnych (MFQ).

Dr hab. Zbigniew Spendel

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie pełni funkcje dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej. Interesuje się etyką zawodu psychologa oraz metodologią badań psychologicznych i psychometrią. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Prof. Maria Luisa Vecina

Psycholog, badacz, psychoterapeuta. Pracuje na Wydziale Psychologii na Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. Interesuje się zachowaniami prospołecznymi oraz zachowaniami nieetycznymi, bada m.in. moralne funkcjonowanie sprawców przemocy partnerskiej oraz wolontariuszy. Specjalizuje się również w psychoterapii i interwencjach terapeutycznych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, cytowanych ponad 2000 razy.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki