Współpracownicy

Dr Lidia Baran

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się skłonnością do zachowań nieetycznych, m.in. nieuczciwością akademicką, której poświęciła swoją rozprawę doktorską, pomiarem postaw utajonych oraz trzecią falą terapii behawioralno-poznawczych. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze badań i terapii opartych na mindfulness. Obecnie zajmuje się prowadzeniem badań metodą pobierania próbek doświadczenia (experience sampling metod). Więcej: https://us.edu.pl/instytut/ip/osoby/dr-lidia-baran/

Prof. UWr. dr hab. Michał Białek

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był badaczem na kanadyjskim Uniwersytecie Waterloo. Jego badania dotyczą procesów poznawczych uwikłanych w sądy moralne oraz wybory międzyokresowe. Głównym obszarem badań jest to, jak intuicja i namysł współpracują bądź konkurują ze sobą by kontrolować nasze zachowanie. Białek jest członkiem Złotej Listy Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej, zrzeszającym najlepszych polskich naukowców – psychologów. Otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych polskich naukowców.

Dr Dries Bostyn

Dr. Bostyn jest psychologiem społecznym, statystykiem i filozofem. Aktualnie pracuje na stanowisku podoktorskim w the Social Psychology Lab na Ghent Unversity (Belgia). Stypendysta Programu Fulbright Research Fellow (pracował na Yale University w Stanach Zjednoczonych). Prowadzi badania w obszarze psychologii moralności. Więcej: https://www.dhbostyn.com/

Dr hab. Prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała

Pracuje na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (Katowice) gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych. Zajmuje się skłonnością ludzi do nieetycznego zachowania się i oceną jego przejawów u innych. Bada rolę pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowości, nastawienia w działaniu na cele innych ludzi, znaczenie poczucia sprawiedliwości i zaufania. Interesuje się też uwarunkowaniami postawy człowieka wobec różnych zjawisk społecznych. Więcej: https://www.swps.pl/agata-chudzicka-czupala

Dr hab. Prof. PolŚl. Małgorzata Dobrowolska

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener treningu i warsztatu psychologicznego i mediator. Ukończyła także MBA. Pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji oraz pracy socjalnej, w tym w zachowaniach nieetycznych w miejscu pracy. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, problemów społeczeństwa 4.0. Więcej: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RK/Kadra/Strony/Malgorzata_Dobrowolska.aspx

Prof. dr Bertram Gawronski

Jest profesorem psychologii na University of Texas w Austin, USA. Celem jego badań jest zrozumienie sądów i zachowań poprzez identyfikację procesów umysłowych leżących u ich podstaw. Główne pytania jakie stawia dotyczą podstaw i konsekwencji spontanicznych i celowych reakcji na przedmioty, jednostki, grupy i problemy społeczne. Aby odpowiedzieć na te pytania korzysta z badań laboratoryjnych i internetowych, jawnych i niejawnych pomiarów badanych zmiennych, a także modelowania obliczeniowego. Aktualnie bada oceny moralne i podejmowanie moralnych decyzji, i to jak kształtować zmianę postaw, w tym bada skutki dezinformacji. Ponadto, interesuje się też podstawowymi zagadnieniami pomiaru psychologicznego oraz metateorią dotyczącą konstruowania i oceny teorii psychologicznych. Więcej: http://www.bertramgawronski.com/

Dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Psychologii (Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej). Aktualnie zajmuje się psychologią moralności i psychologią polityczną. Szczególnie interesują go związki intuicji moralnych z orientacją polityczną i szeroko rozumianą ideologią oraz uwarunkowania osobowe i sytuacyjne ocen moralnych. Więcej: http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Tomasz-Jarmakowski-Kostrzanowski

Prof. SWPS dr hab. Michał Parzuchowski

Prof. Parzuchowski pracuje w w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jest kierownikiem Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem Wydziału Psychologii w Sopocie. Pracował na stanowisku podoktorskim w University of Fribourg. Założył stronę www.badania.net na której publikuje wyniki najnowszych badań naukowych. Bada to jak i dlaczego integrujemy diagnostyczne informacje z różnych sensomotorycznych wskazówek tworząc sądy, nastawienia, poglądy, decyzje czy zachowując się w reakcji na nie. Interesuje się też percepcją osoby (sprawność a wspólnotowość), psycholingwistyką oraz psychologią moralności (sądami o sprawiedliwości). Więcej: http://parzuchowski.net/

Dr Katarzyna Stasiuk

Psycholog społeczny, adiunkt w Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Specjalizuje się w psychologii społecznej i psychologii zachowań konsumenckich. Prowadzi badania naukowe dotyczące spostrzegania ekspertów, motywacji oraz decyzji konsumenckich, a także wpływu społecznego. Interesuje się błędami, które popełniają ludzie odbierając i przetwarzając informacje na temat świata i innych oraz konsekwencjami tych błędów w podejmowaniu decyzji konsumenckich i w relacjach społecznych. Więcej: https://ips.uj.edu.pl/instytut2/pracownicy/katarzyna-stasiuk

Prof. Maria Luisa Vecina

Psycholog, badacz, psychoterapeuta. Pracuje na Wydziale Psychologii na Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. Interesuje się zachowaniami prospołecznymi oraz zachowaniami nieetycznymi, bada m.in. moralne funkcjonowanie sprawców przemocy partnerskiej oraz wolontariuszy. Specjalizuje się również w psychoterapii i interwencjach terapeutycznych. Więcej: https://www.ucm.es/directorio?id=1228

Dr Matti Wilks

Dr Wilks pracuje na Yale University (USA) w zespole prof. Paula Blooma. Ukończyła doktorat na University of Queensland w Australii oraz stypendium podoktoranckie w Princeton University, Center for Human Values. Interesuje się poznaniem i rozwojem moralnym. W tej chwili jej praca koncentruje się na pytaniach o to w jaki sposób przypisujemy wartość moralną, dlaczego niektórzy ludzie są zmotywowani do działania w niezwykle altruistyczny sposób i dlaczego nie lubimy rzeczy nienaturalnych. Więcej: https://www.mattiwilks.com/

Dr Artur Domurat

Jest psychologiem i ekonomistą, badaczem z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do głównych dziedzin stanowiących obszar jego zainteresowań badawczych należą psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna oraz metodologia i wnioskowanie statystyczne. Opracował metody identyfikowania wartości osobistych jako motywów aksjologicznych ludzkich wyborów, a weryfikując powszechne przekonania o tym jacy są przedsiębiorcy, prowadził między innymi badania nad zależnością między przedsiębiorczością a protestancką etyką pracy. Obecnie zajmuje się kwestiami takimi jak psychologia przedsiębiorczości i inwestowania, błędy poznawcze, racjonalność preferencji i wyborów oraz podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

Studenci

Już ponad dwudziestu pięciu magistrantów obroniło się z psychologii moralności u dr Paruzel-Czachury :)


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki